Điều Khoản Chung

 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này ("Thỏa thuận"). Việc bạn sử dụng trang web của Thịnh Phát Glass cấu thành sự đồng ý của bạn đối với Thỏa thuận này.

 

Thỏa thuận này là giữa bạn và Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thịnh Phát Glass (Thịnh Phát Glass).

Thỏa thuận này theo đây kết hợp bằng cách tham chiếu này bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được Thịnh Phát Glass đăng thông qua trang web của Thịnh Phát Glass, hoặc do Thịnh Phát cung cấp cho bạn. Việc bạn sử dụng trang web của Thịnh Phát Glass chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này bất kể cách bạn truy cập các kênh trực tuyến, bao gồm cả qua Internet, thông qua Giao thức truy cập không dây (thường được gọi là " WAP "), thông qua mạng di động hoặc cách khác.

 

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN TRỰC TUYẾN TỪ THỊNH PHÁT, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN CÓ ĐỘ TUỔI HỢP PHÁP ĐỂ GIA NHẬP THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN TRỰC TUYẾN CỦA THỊNH PHÁT HOẶC TỔ CHỨC KHÁC, THÌ BẠN ĐANG THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY BẰNG CHÍNH MÌNH VÀ TỔ CHỨC NÀY, VÀ BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN CÓ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ ĐỂ BỒI THƯỜNG TỔ CHỨC NÀY.

 

THỎA THUẬN NÀY CHỨNG MINH ĐIỀU KHOẢN TRẠNG THÁI XÁC NHẬN RẰNG, NHƯ QUYỀN LỰC THÊM TRONG MỤC 18 DƯỚI ĐÂY, YÊU CẦU SỬ DỤNG VIỆC SẮP XẾP TRÊN MỘT CƠ SỞ CÁ NHÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THỬ NGHIỆM HƠN GIỜ HAY BẤT KỲ HÀNH VI NÀO KHÁC.

 

Những Thay Đổi

Chúng tôi có thể thay đổi Thỏa thuận này bằng cách thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào, kể cả bằng cách đăng Thỏa thuận đã sửa đổi thông qua trang web của Thịnh Phát Glass. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực vào ngày "Cập nhật lần cuối" được nêu ở trên và những thay đổi đó sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh trước ngày mà Thỏa thuận sửa đổi kết hợp những thay đổi đó có hiệu lực hoặc được thông báo cho bạn về điều đó những thay đổi.

 

Việc bạn sử dụng trang web của Thịnh Phát Glass sau bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Chú giải "Cập nhật lần cuối" ở trên cho biết thời điểm Thỏa thuận này được thay đổi lần cuối. Chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào và không chịu trách nhiệm pháp lý, sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của các kênh trực tuyến của Thịnh Phát Glass (bao gồm quyền truy cập qua bất kỳ liên kết nào của bên thứ ba); tính phí, sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ khoản phí nào cần thiết để sử dụng trang web của Thịnh Phát Glass; hoặc cung cấp cơ hội cho một số hoặc tất cả người dùng.

 

Sản Phẩm

Trang web của Thịnh Phát Glass có thể cung cấp danh sách, mô tả và hình ảnh về hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc phiếu giảm giá hoặc giảm giá có liên quan (gọi chung là "Sản phẩm bao gồm các màu có thể áp dụng, tuy nhiên màu thực tế mà bạn nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào hệ thống máy tính của bạn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng máy tính của bạn sẽ hiển thị chính xác các màu đó. Bạn có trách nhiệm xác định và tuân theo tất cả các luật hiện hành của địa phương, tiểu bang, liên bang và nước ngoài (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi tối thiểu) liên quan đến việc sở hữu, sử dụng và bán bất kỳ Sản phẩm nào.

 

Giao Dịch

Chúng tôi có thể cung cấp khả năng mua hoặc lấy một số Sản phẩm nhất định thông qua trang web của Thịnh Phát Glass hoặc thông qua các kênh bán hàng khác như đặt hàng qua điện thoại, đặt hàng qua thư hoặc cửa hàng thực của chúng tôi ("Giao dịch"). Nếu bạn muốn thực hiện Giao dịch, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin có liên quan, chẳng hạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán và thông tin giao hàng của bạn ("Thông tin thanh toán"). BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ QUYỀN SỬ DỤNG BẤT KỲ THẺ TÍN DỤNG NÀO MÀ BẠN NỘP KHI KẾT NỐI VỚI GIAO DỊCH. Bằng cách gửi thông tin như vậy, bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba nhằm mục đích tạo thuận lợi cho Giao dịch. Bạn có thể phải xác minh thông tin trước khi xác nhận hoặc hoàn thành bất kỳ Giao dịch nào. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí do bạn hoặc thay mặt bạn phát sinh thông qua Thịnh Phát Glass, theo mức giá có hiệu lực khi các khoản phí đó phát sinh, bao gồm tất cả phí vận chuyển và phí xử lý. Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm cho mọi khoản thuế áp dụng cho các Giao dịch của mình. Mặc dù thông lệ của chúng tôi là xác nhận đơn đặt hàng qua email, việc nhận được email xác nhận đơn đặt hàng không cấu thành việc chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng hoặc xác nhận của chúng tôi về một đề nghị bán sản phẩm hoặc dịch vụ.

 

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của chúng tôi có thể yêu cầu và có thể nhận được từ bất kỳ công ty phát hành thẻ thanh toán nào của bạn hoặc bất kỳ mạng thẻ thanh toán nào, thông tin thẻ thanh toán được cập nhật, chẳng hạn như hủy bỏ bất kỳ tài khoản thẻ thanh toán nào, hoặc số thẻ thanh toán được cập nhật hoặc ngày hết hạn. Nếu thông tin cập nhật đó được cung cấp cho chúng tôi và / hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba nào của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào mà bạn đã ủy quyền cho chúng tôi tính vào thẻ thanh toán đó, bao gồm cả thanh toán cho bất kỳ số dư chưa thanh toán nào mà bạn nợ khi mua bất kỳ. Bằng cách sử dụng kênh trực tuyến của Thịnh Phát Glass và chấp nhận Thỏa thuận này, bạn cho phép Thịnh Phát và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cập nhật thông tin thẻ thanh toán của bạn và tính phí thẻ thanh toán của bạn bằng cách sử dụng bất kỳ thông tin thẻ thanh toán nào được cập nhật như vậy. Nhà phát hành thẻ thanh toán của bạn có thể cho phép bạn từ chối cung cấp thông tin thẻ cập nhật. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với công ty phát hành thẻ thanh toán của bạn.

Những Hạn Chế

Thịnh Phát Glass bảo lưu quyền, bao gồm cả việc không thông báo trước, giới hạn số lượng có sẵn hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào; áp đặt các điều kiện về việc tôn vinh bất kỳ phiếu giảm giá, chiết khấu hoặc khuyến mãi tương tự nào; ngăn người dùng thực hiện bất kỳ Giao dịch nào; để hủy bất kỳ Giao dịch nào ngay cả khi nó đã được thực hiện trực tuyến qua website của Thịnh Phát Glass, qua dịch vụ khách hàng, trong Phòng trưng bày và / hoặc trong Cửa hàng, và từ chối cung cấp cho bất kỳ người dùng nào bất kỳ Sản phẩm nào. Bằng cách thực hiện Giao dịch, bạn tuyên bố rằng các Sản phẩm hiện hành sẽ chỉ được sử dụng theo cách hợp pháp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không bán lại bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được thông qua Giao dịch, trừ khi chúng tôi đã đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi để bạn làm như vậy.

 

Thỏa thuận Đồng ý để Lưu trữ Thông tin Thanh toán

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu trữ Thông tin thanh toán của bạn sau khi bạn hoàn thành Giao dịch. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin thanh toán để hoàn tất việc thanh toán cho bất kỳ Sản phẩm nào được mua trực tuyến thông qua trang web của Thịnh Phát Glass, qua dịch vụ khách hàng, trong Thư viện và / hoặc trong Cửa hàng và / hoặc để tạo điều kiện cho các Giao dịch trong tương lai mà bạn có thể thực hiện thông qua trang web của Thịnh Phát Glass. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép Thịnh Phát Glass lưu trữ Thông tin thanh toán của bạn bằng cách điều chỉnh cài đặt của bạn trong "Tài khoản của tôi". Bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản của sự đồng ý này cho phép Thịnh Phát Glass lưu trữ Thông tin thanh toán của bạn sẽ được thông báo cho bạn như được mô tả trong Phần 1 của Thỏa thuận này.

 

Hoàn Lại & Trao Đổi

Việc hoàn tiền và trao đổi sẽ tuân theo chính sách đổi và hoàn tiền hiện hành của Thịnh Phát Glass. Chính sách hoàn lại tiền và trao đổi cho các Giao dịch được thực hiện thông qua antiquemirror.vn tại địa chỉ trang web: https://antiquemirror.vn;

 

Trong trường hợp bạn đã nhận được tiền hoàn lại, trao đổi và / hoặc Sản phẩm thay thế tạm thời cho Sản phẩm được mua thông qua Trang web của Thịnh Phát, qua dịch vụ khách hàng, trong Phòng trưng bày và / hoặc tại Cửa hàng và bạn không trả lại Sản phẩm đó và / hoặc Sản phẩm thay thế tạm thời cho chúng tôi trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi bạn nhận được tiền hoàn lại hoặc bạn đã nhận được khoản tiền hoàn lại lớn hơn số tiền bạn đã thanh toán, khi đó bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể giữ và không xử lý bất kỳ khoản tiền nào đang chờ xử lý và / hoặc bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tương lai từ bạn cho đến khi chúng tôi nhận được Sản phẩm hoặc thanh toán đầy đủ từ bạn. Bạn cũng đồng ý rằng nếu Sản phẩm mà bạn đã nhận được tiền hoàn lại hoặc trao đổi, hoặc Sản phẩm thay thế tạm thời không được trả lại cho chúng tôi trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi bạn được hoàn tiền;

 

Vận Chuyển

Thịnh Phát Glass cung cấp dịch vụ vận chuyển tuân theo các chính sách vận chuyển hiện hành của Thịnh Phát. Chính sách giao hàng cho các Giao dịch được thực hiện thông qua https://antiquemirror.vn;

 

Khách Hàng Thương Mại; Khách Hàng Hợp Đồng

Nếu bạn là khách hàng thương mại theo quyết định của Thịnh Phát Glass, thì ngoài Thỏa thuận này, Điều khoản & Điều kiện Thương mại sẽ áp dụng cho bạn và các Giao dịch của bạn với tư cách là khách hàng thương mại; các điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy thường được cung cấp liên quan đến quá trình đăng ký cho khách hàng thương mại. Nếu bạn là khách hàng hợp đồng theo quyết định của Thịnh Phát Glass, thì ngoài Thỏa thuận này, Điều khoản & Điều kiện của Hợp đồng sẽ áp dụng cho bạn và các Giao dịch của bạn với tư cách là khách hàng hợp đồng; các điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy thường được cung cấp liên quan đến quá trình đăng ký cho khách hàng hợp đồng.

 

Trong phạm vi bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này với các Điều khoản & Điều kiện Thương mại hoặc Điều khoản & Điều kiện Hợp đồng, những điều khoản & Điều kiện Thương mại và Điều khoản & Điều kiện Hợp đồng sẽ chi phối.

 

Đăng Ký

Tên người dùng và mật khẩu. Bạn có thể cần phải đăng ký để sử dụng tất cả hoặc một phần của bất kỳ Tài sản trang web của Thịnh Phát Glass. Chúng tôi có thể từ chối hoặc yêu cầu bạn thay đổi bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký. Tên người dùng và mật khẩu của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và cần được giữ bí mật; bạn, chứ không phải Thịnh Phát Glass chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn, và bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tên người dùng, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn cho bất kỳ Tài sản Trực tuyến nào của Thịnh Phát Glass.

 

Quy Tắc Ứng Xử

Liên quan đến trang web của Thịnh Phát Glass, bạn không được:

 • Đăng, truyền tải hoặc cung cấp theo cách khác thông qua hoặc liên quan đến Thịnh Phát Glass bất kỳ tài liệu nào đang hoặc có thể: (a) đe dọa, quấy rối, hạ thấp, thù hận hoặc đe dọa, hoặc không tôn trọng quyền và phẩm giá của người khác; (b) phỉ báng, bôi nhọ, gian lận hoặc nói xấu khác; (c) tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối; hoặc (d) được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chủ sở hữu hiện hành.
 • Đăng, truyền tải hoặc cung cấp theo cách khác thông qua hoặc liên quan đến Thịnh Phát Glass bất kỳ vi rút, phần mềm gián điệp hoặc mã máy tính khác, tệp hoặc chương trình có khả năng gây hại hoặc xâm nhập hoặc nhằm mục đích làm hỏng hoặc chiếm quyền điều hành hoặc giám sát việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào.
 • Sử dụng trang web của Thịnh Phát Glass cho bất kỳ mục đích gian lận hoặc vi phạm pháp luật nào khác.
 • Thu thập hoặc thu thập thông tin về người dùng của Thịnh Phát Glass.
 • Cản trở hoặc làm gián đoạn hoạt động của trang web của Thịnh Phát Glass hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để cung cấp trang web của Thịnh Phát Glass, bao gồm bằng cách hack hoặc phá hoại bất kỳ phần nào của trang web của Thịnh Phát Glass, hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu, thủ tục hoặc chính sách nào của các máy chủ đó hoặc mạng lưới.
 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng trang web của Thịnh Phát Glass.
 • Sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch thuật, tạo các sản phẩm phát sinh của, bán, thuê, cho thuê, cho mượn, chia sẻ thời gian, phân phối hoặc khai thác bất kỳ phần nào của (hoặc bất kỳ việc sử dụng nào) các trang web của Thịnh Phát Glass trừ khi được ủy quyền rõ ràng trước có sự đồng ý bằng văn bản từ Thịnh Phát Glass.
 • Xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác khỏi các trang web của Thịnh Phát Glass.
 • Tải xuống và lưu trữ một cách có hệ thống nội dung trang web của Thịnh Phát Glass.
 • Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập thông tin, ứng dụng tìm kiếm / truy xuất trang web hoặc thiết bị thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, "thu thập dữ liệu" hoặc thu thập nội dung từ trang web của Thịnh Phát Glass hoặc tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc bản trình bày của Các trang web Thịnh Phát, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của Thịnh Phát. Bất chấp những điều đã nói ở trên, và tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào được đăng trong tệp robots.txt nằm trong thư mục gốc của Trang web, Thịnh Phát cấp cho người điều hành công cụ tìm kiếm công cộng quyền sử dụng trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ Trang web cho mục đích duy nhất (và chỉ trong phạm vi cần thiết) tạo các chỉ mục công khai, có thể tìm kiếm được của các tài liệu đó, nhưng không phải bộ nhớ đệm hoặc kho lưu trữ của các tài liệu đó.
 • Bạn chịu trách nhiệm lấy, duy trì và thanh toán cho tất cả phần cứng và tất cả các dịch vụ viễn thông và các dịch vụ khác cần thiết để sử dụng trang web của Thịnh Phát Glass.

 

Giấy Phép Có Giới Hạn

Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với Thỏa thuận này và chỉ trong chừng mực bạn được Thịnh Phát cho phép sử dụng các Trang web, bạn có thể xem một (1) bản sao của bất kỳ phần nào của Trang web mà chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập dưới đây, trên bất kỳ thiết bị nào , chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Ứng dụng được cấp phép (không bán) cho người dùng cuối.

 

Quyền Sở Hữu Của Thịnh Phát Glass

Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi sở hữu Trang web được bảo vệ bởi các quyền và luật độc quyền. Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức. Bạn không được sử dụng tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn.

 

Tài Liệu Của Bên Thứ Ba; Các Liên Kết

Một số chức năng nhất định trên trang web của Thịnh Phát Glass có thể cho phép truy cập vào các tài liệu do bên thứ ba cung cấp (" Tài liệu của bên thứ bavà chúng tôi có thể chặn hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Tài liệu của Bên thứ ba nào (toàn bộ hoặc một phần) thông qua trang web của Thịnh Phát Glass bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, sự sẵn có của bất kỳ Tài liệu bên thứ ba nào thông qua trang web của Thịnh Phát Glass không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi hoặc liên kết của chúng tôi với bất kỳ nhà cung cấp nào của Tài liệu bên thứ ba đó, cũng như không tạo ra bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp nào như vậy.

 

VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN VÀ PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG NÀO ÁP DỤNG CHO CÁC TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA (ĐÓ LÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ HOẶC CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA NHÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU CỦA BÊN THỨ BA).

 

Khuyến Mại

Mọi chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, khảo sát, trò chơi hoặc các chương trình khuyến mãi tương tự (gọi chung là " Khuyến mại ") được cung cấp thông qua trang web của Thịnh Phát Glass có thể chịu sự điều chỉnh của các quy tắc riêng biệt với Thỏa thuận này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Chương trình khuyến mại xung đột với Thỏa thuận này, thì các quy tắc của Chương trình khuyến mại sẽ được áp dụng.

 

TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM TRONG MỤC NÀY VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG THỎA THUẬN NÀY) ĐỀU ĐƯỢC THỰC HIỆN VÌ LỢI ÍCH CỦA CẢ THỊNH PHÁT GLASS VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỦA HỌ VÀ CỔ ĐÔNG TÔN TRỌNG CỦA HỌ, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LIÊN KẾT, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN CỦA HỌ (TẬP THỂ, "CÁC KHOẢN LIÊN QUAN ").

 

Mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì tính kịp thời, tính toàn vẹn và bảo mật trên trang web của Thịnh Phát Glass, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của Thịnh Phát Glass đang hoặc sẽ được cập nhật, hoàn chỉnh, chính xác hoặc an toàn, hoặc việc truy cập vào trang web của Thịnh Phát Glass sẽ không bị gián đoạn. Các Thuộc tính trên trang web của Thịnh Phát Glass có thể bao gồm các thông tin không chính xác, lỗi và các tài liệu vi phạm hoặc xung đột với Thỏa thuận này. Ngoài ra, các bên thứ ba có thể thực hiện các thay đổi trái phép đối với trang web của Thịnh Phát Glass. Nếu bạn biết về bất kỳ thay đổi nào như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập phần “Liên Hệ” và cung cấp mô tả về thay đổi đó.

 

TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM TRONG MỤC NÀY VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG THỎA THUẬN NÀY) ĐƯỢC THỰC HIỆN VÌ LỢI ÍCH CỦA CẢ THỊNH PHÁT VÀ CÁC KHOẢN LIÊN QUAN.

 

Chấm Dứt Thỏa Thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Thịnh Phát Glass có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả thông tin từ trang web của Thịnh Phát Glass vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, kể cả khi Thịnh Phát tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động trái với văn bản hoặc tinh thần của Thỏa thuận này. Khi có bất kỳ sự chấm dứt hoặc tạm ngừng nào như vậy, quyền sử dụng trang web Thịnh Phát Glass của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt và Thịnh Phát có thể không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức hủy kích hoạt hoặc xóa tên người dùng, mật khẩu và (các) tài khoản của bạn và tất cả những gì liên quan vật liệu, không có bất kỳ nghĩa vụ cung cấp bất kỳ quyền truy cập nào vào các tài liệu đó.

 

Luật Điều Chỉnh; Trọng Tài.

Các điều khoản của Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, không tính đến các nguyên tắc xung đột luật và bất kể vị trí của bạn. NGOẠI TRỪ CÁC TRANH CHẤP ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI TÒA ÁN KHIẾU NẠI NHỎ, TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY HOẶC BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ NÀO CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA BẠN VÀ THỊNH PHÁT, ĐỀU DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LÝ LUẬN, TRANH CHẤP, PHÁP LUẬT, PHÁP LÝ KHÁC ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA VIỆC ĐẾN CUỐI CÙNG VÀ ràng buộc TRƯỚC KHI MỘT ĐIỀU TRA TRUNG GIAN BẮT ĐẦU TRONG TÒA ÁN THÀNH PHỐ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ SẮP XẾP THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN;

 

Thông Tin Hoặc Khiếu Nại

Nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan đến bất kỳ Thuộc tính trực tuyến nào của Thịnh Phát, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập vào trang web https://antiquemirror.vn và phản hồi thông ti trong phần “Liên hệ” hoặc gọi đến số Hotline: 0941.8888.50.

Hoặc liên hệ trực tiếp đến văn phòng Thịnh Phát tại địa chỉ:

19/15 Vĩnh Phú 37, KP Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

 

Điều Khoản Khác

Thỏa thuận này không và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, chủ nhân - nhân viên, đại lý hoặc bên nhượng quyền thương mại nào giữa bạn và Thịnh Phát Glass. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là trái pháp luật, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị coi là không thể thực thi khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này mà không bị hạn chế. Không có sự từ bỏ nào của một trong hai bên đối với bất kỳ vi phạm hoặc mặc định nào dưới đây sẽ được coi là sự khước từ của bất kỳ vi phạm nào trước đó hoặc sau đó. Bất kỳ tiêu đề nào, chú thích hoặc tiêu đề phần có ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện, và không có cách nào định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào. Tất cả các thuật ngữ được định nghĩa ở số ít sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng ở số nhiều, khi thích hợp và trừ khi có quy định khác. Mọi việc sử dụng thuật ngữ "bao gồm" hoặc các biến thể của từ đó trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là theo sau cụm từ "không giới hạn". Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được kết hợp ở đây, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Thịnh Phát Glass liên quan đến chủ đề của hợp đồng này, và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đây hoặc đương thời giữa bạn và Thịnh Phát Glass liên quan đến chủ đề đó. Các thông báo cho bạn (bao gồm cả thông báo về những thay đổi đối với Thỏa thuận này) có thể được thực hiện thông qua việc đăng lên trang web của Thịnh Phát hoặc qua email (bao gồm trong từng trường hợp qua các liên kết) hoặc bằng thư thông thường. Không giới hạn, phiên bản in của Thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này ở mức độ tương tự và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo ban đầu và được duy trì ở dạng in. Thịnh Phát Glass sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của mình. phiên bản in của Thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng hành chính hoặc tư pháp dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này ở cùng một mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu trong mẫu in. Thịnh Phát Glass sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của mình. phiên bản in của Thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này ở mức độ tương tự và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu mẫu in. Thịnh Phát Glass sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của mình.

 

Đào Tạo:

Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình, những người chịu trách nhiệm mua sắm sản phẩm về tầm quan trọng của việc xác nhận rằng các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ Quy tắc ứng xử của nhà cung cấp, bao gồm cả các quy định cấm lao động trẻ em và lao động không tự nguyện. Chúng tôi cũng đào tạo nhân viên của mình để xác định và phản hồi các mối quan tâm về thực tiễn lao động trong chuỗi cung ứng có thể nảy sinh theo thời gian.

 

Hành Động Sửa Chữa:

Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của chúng tôi, chúng tôi sẽ có tùy chọn chấm dứt mối quan hệ kinh doanh của mình với nhà cung cấp đó hoặc thực hiện các hành động khác với nhà cung cấp đó để khắc phục bất kỳ vấn đề nào đã được xác định.

 

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT GLASS
* Địa chỉ xưởng 1 ( xưởng Kính )
19/15 Vĩnh Phú 37, KP Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương


* Địa chỉ showroom & xưởng 2 (xưởng làm màu)
Số thửa 690, khu phố Phú Hội, Vĩnh phú, Thuận An, Bình Dương

 

Điện thoại: 027 4399 0203 | Fax: (+84) 283.636.7508
Hotline: 0941 8888 50
Website: https://antiquemirror.vn
Email: info@antiquemirror.vn - thinhphatglass.co@gmail.com

Đăng ký Email để nhận mẫu sản phẩm mới

© 2022 bản quyền thuộc Cty Thịnh Phát Glass

19/15 Vĩnh Phú 37, KP Tây, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - GPKD: 0313416599

Loading... Loading ...